Polityka prywatności

Home » Polityka prywatności
Polityka Prywatności serwisu internetowego www.horyzontpartner.pl

 

1. Definicje

Używane w niniejszej Polityce określenia:

 1. Serwis” lub „Serwis internetowy” oznacza serwis internetowy www.horyzontpartner.pl ze wszystkimi jego podstronami;

 2. Horyzont Partner”, „HP”, „my”, „nas”, „nasze” i inne równoznaczne oznaczają Horyzont Partner sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie prowadzącą Serwis;

 3. Klient” lub „użytkownik” lub „Ty”, „Twój”, „Twoje” i inne równoznaczne oznaczają osoby fizyczne odwiedzające i korzystające z Serwisu i jego funkcjonalności,

 4. RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88;

 5. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

 6. Przetwarzanie danych osobowych – wykonywane w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany czynności dotyczące danych osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

   

2. Wprowadzenie

Gdy korzystasz z naszego Serwisu przekazujesz nam różnego rodzaju dane osobowe, które my przetwarzamy jako administrator danych osobowych.

RODO zobowiązuje nas jako administratora danych osobowych do podania osobie, której dane dotyczą określonego zestawu informacji.

W niniejszej Polityce realizujemy ten obowiązek informując o celach i podstawach prawnych przetwarzania Twoich danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o Twoich prawach z tym związanych.

Osobne polityki prywatności innych naszych serwisów internetowych, w tym naszego sklepu internetowego www.skoczekzielony.pl lub serwisu http://tartyvonne.pl/ , znajdziesz na stronach głównych tych serwisów.

 

3. Nasza tożsamość i dane kontaktowe

Horyzont Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka z siedzibą w Lublinie przy ul. Wallenroda 2E (20-607 Lublin).

Dane rejestrowe

Posiadamy numer NIP 7123283430 oraz numer REGON 061633054. Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000490180. Nasz kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł.

Dane kontaktowe

Możesz się skontaktować z nami używając poniższych informacji kontaktowych:

Horyzont Partner sp. z o.o. ul. Wallenroda 2E (20-607 Lublin)
E-mail: kontakt@horyzontpartner.pl
Telefon: +48 81 446 30 07

Powyższy numer telefonu jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Opłata za zwykłe połączenie telefoniczne zgodna z cennikiem dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta dzwoniący.

 

4. Kiedy i jakie dane osobowe zbieramy?

Gdy odwiedzasz i przeglądasz nasz Serwis oraz gdy korzystasz z jego różnych funkcjonalności, przekazujesz nam szereg informacji. Niektóre z tych informacji pozwalają lub mogą pozwolić na Twoją identyfikację – są to Twoje dane osobowe.

WIZYTA W SERWISIE I PRZEGLĄDANIE STRON SERWISU

Gdy odwiedzasz i przeglądasz strony Serwisu, a także wyszukujesz treści w Serwisie (czyli zawierasz z nami w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie odpowiednio Umowy o Usługę Przeglądanie lub Wyszukiwanie Zawartości) urządzenie, za pomocą którego korzystasz z Internetu komunikuje się z serwerem, na którym zainstalowany jest Serwis. W ramach tej komunikacji uzyskujemy i zapisujemy standardowe informacje przesyłane w ramach tej komunikacji, w tym o:

 • adresie IP Twojego urządzenia (chyba że Twoje urządzenie komunikuje się z naszym serwerem za pośrednictwem innych jeszcze urządzeń jak routery lub serwery proxy – wtedy uzyskujemy informację o adresie IP tego urządzenia pośredniczącego);

 • przeglądarce internetowej, której używasz do przeglądania Internetu;

 • systemie operacyjnym zainstalowanym na urządzeniu, z którego korzystasz do przeglądania Internetu;

 • nazwie użytkownika, jakiej używasz gdy logujesz się do tego urządzenia.

Podanie tych danych jest dobrowolne, przy czym następuje ono zwykle automatycznie. Ewentualne blokowanie komunikacji wszystkich lub niektórych z w/w danych może uniemożliwić wizytę w Serwisie.

Logi dostępowe

Informacje o korzystaniu przez użytkowników z Serwisu, w tym wyżej wymienione informacje łącznie z adresami IP, nasz serwer automatycznie zapisuje w plikach elektronicznych nazywanych logami dostępowymi.

Korzystamy z tych informacji w celu zarządzania serwerem oraz Serwisem (diagnozowanie problemów, ochrona przed naruszeniami bezpieczeństwa, analiza incydentów bezpieczeństwa). Informacje o adresach IP użytkowników Serwisu wykorzystujemy także w celach statystycznych, gdyż informacje te pozwalają na ustalenie regionu geograficznego, w którym znajduje się urządzenie komunikujące się ze strony użytkownika z naszym serwerem.

Powyższe informacje nie pozwalają nam na ustalenie tożsamości poszczególnych osób odwiedzających Serwis, co oznacza, że przeglądanie Serwisu następuje z zachowaniem anonimowości przeglądających.

Niektóre dane z logów dostępowych udostępniamy podmiotom trzecim, które analizują te dane w celu przedstawienia nam informacji np. o oglądalności poszczególnych stron Serwisu itp.

Inne mechanizmy automatycznego zbierania informacji

Oprócz logów dostępowych możemy korzystać z innych narzędzi automatycznego zbierania informacji pozostawianych przez osoby odwiedzające nasz Serwis, takich jak np. cookies lub pixele, w tym także z wykorzystaniem podmiotów trzecich.

Więcej o cookies, pixelach i innych podobnych mechanizmach oraz zasadach ich stosowania przez nas możesz dowiedzieć się z naszej Polityki Cookies.

KONTAKTOWANIE SIĘ Z HORYZONT PARTNER

Czasami osoby odwiedzające nasz Serwis korzystają z zamieszczonych w nim informacji kontaktowych Horyzont Partner lub formularza kontaktowego (zawierając Umowę o Usługę Formularz Kontaktowy w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie) i przekazują nam wiadomości, oświadczenia, reklamacje lub zadają pytania. Przy tej okazji zazwyczaj także otrzymujemy dane osobiste osób kontaktujących się z nami takie jak:

– dane identyfikacyjne (imię i nazwisko);
– dane kontaktowe (adres, adres e-mail);
– dane usług, z których korzysta w Serwisie nadawca wiadomości;
– dane towarzyszące komunikacji e-mail (dane przesyłane przez serwer pocztowy nadawcy wiadomości, w tym adres IP)

Podanie tych danych jest dobrowolne. Brak niektórych rodzajów informacji może skutkować brakiem możliwości prawidłowego przeprocesowania przez nas otrzymanej komunikacji (np. brak podania danych identyfikujących nadawcę wiadomości oraz szczegółów usługi, której dotyczy komunikacja może nie pozwolić na jego identyfikację i weryfikację sprawy, z którą się zwrócił do nas).

 

5. W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas odpowiednio w celu:

 1. zawarcia z Tobą i wykonania umów o usługi, które świadczymy

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez HP do wykonania wyżej wymienionych umów.

 1. wypełnienia ciążących na HP obowiązków prawnych, w szczególności rachunkowych, księgowych, archiwalnych, podatkowych, wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez HP do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na HP;

 1. marketingu własnych produktów lub usług HP

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez HP do realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez HP w postaci promowania własnej działalności, w tym produktów lub usług. Jeżeli przepisy szczególne wymagają uzyskania zgody Klienta na przesyłanie mu danego rodzaju komunikacji marketingowej, HP przesyła mu taką komunikację jedynie w razie wyrażenia przez Klienta takiej zgody;

 1. wykonywania lub ochrony praw HP poprzez ustalanie, dochodzenie i egzekwowanie roszczeń przysługujących HP wobec Klienta, realizacji transakcji polegających na łączeniu, podziale, przekształcaniu spółek, zbywaniu całości lub części przedsiębiorstwa, weryfikacji i obrony przed zarzutami lub roszczeniami Klienta wobec HP

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez HP do realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez HP w postaci ochrony lub realizacji własnych praw, dostosowywania formy lub rozmiaru własnej działalności do zmieniających się warunków rynkowych lub prawnych oraz obrony przed zarzutami i roszczeniami;

 1. analizy interakcji Klienta w Serwisie

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez HP do realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez HP w postaci zwiększenia atrakcyjności oferty handlowej HP dzięki możliwości ustalenia popularności określonych elementów Serwisu wśród jego użytkowników;

 1. podjęcia przez HP działań na żądanie Klienta przed zawarciem umów o usługi, które świadczymy

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez HP do podjęcia w/w działań.


6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

O tym jak długo HP będzie przechowywać dane osobowe Klienta decyduje cel, w którym te dane są przetwarzane.

W przypadku danych osobowych uzyskiwanych przez HP w związku z zawieraniem i wykonywaniem umów zawieranych przez HP z Klientem HP co do zasady przechowuje dane Klientów w okresie obowiązywania danej umowy.

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy o Usługę Przeglądanie lub o Usługę Wyszukiwanie Zawartości (czyli po zakończeniu przeglądania Serwisu lub zakończeniu wyszukiwania zawartości w Serwisie) dane Klienta zapisane w logach dostępowych serwera usuwamy nie później niż 90 dni od dnia, w którym Klient odwiedził Serwis internetowy i korzystał z w/w Usług.

W przypadku danych przesyłanych do HP w komunikacji skierowanej do HP, w tym w związku z korzystaniem z Usługi Formularz Kontaktowy, HP przechowuje te dane przez okres do udzielenia przez HP odpowiedzi na przesłaną wiadomość (zazwyczaj nie zajmuje to HP dłużej niż 30 dni), a następnie jeszcze przez okres do czasu upływu terminu przedawniania roszczeń majątkowych HP lub Klienta wynikających lub mogących wynikać z Umowy Formularza Kontaktowego lub stosunków prawnych, których dotyczy komunikacja oraz dodatkowo przez okres dwóch lat kalendarzowych po upływie ostatniego terminu przedawnienia.

W niektórych sytuacjach okres przechowywania danych osobowych Klient może być dłuższy niż wskazany powyżej, z uwagi na dalsze istnienie potrzeby ich przetwarzania, co może wynikać np. z konieczności uczestniczenia w postępowaniu sądowym, w którym niezbędne jest dysponowanie danymi osobowymi Klienta albo z przepisu prawa, który może nakazywać przechowywanie określonych danych osobowych w dłuższym okresie. Terminy przedawnienia roszczeń majątkowych określają powszechnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa, przede wszystkim ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.) dostępna w systemie ISAP na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej http://isap.sejm.gov.pl/ .


7. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe Klienta są ujawniane lub mogą być ujawnione przez HP następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom trzecim świadczącym na rzecz HP usługi, w tym usługi pocztowe, kurierskie lub przewozu, usługi prawne, doradztwa podatkowego, księgowe, marketingowe, sprzedażowe, procesowania korespondencji elektronicznej lub dokumentacji, przechowywania oraz niszczenia dokumentacji, dostawy oraz serwisu oprogramowania lub systemów informatycznych,

 2. podmiotom, którym HP jest zobowiązana ujawnić dane osobowe Klienta w celu wypełnienia ciążącego na HP obowiązku prawnego, w tym uprawnionym w danym przypadku organom władzy publicznej, sądom, prokuraturze, Policji.

HP ujawnia w/w podmiotom dane osobowe Klienta jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania przez podmiot trzeci danej usługi lub który wynika z przepisu prawa lub prawnego żądania ujawnianie danych osobowych Klienta uprawnionemu organowi.

W przypadkach, w których podmiot trzeci, któremu HP ma ujawnić dane osobowe Klienta, będzie przetwarzał te dane jako podmiot przetwarzający w imieniu HP jako administratora danych osobowych, HP korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. W takim przypadku HP zawiera z przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych określającą przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora.

Jeżeli przekazujemy dane osobowe Klienta w celu przetwarzania ich w kraju trzecim (kraje, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) stosujemy niezbędne zabezpieczenia w celu ich ochrony oraz opieramy się na standardowych klauzulach umownych przyjętych w ramach Unii Europejskiej lub na decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. dotyczącej rozwiązania Tarcza Prywatności opartego na umowie miedzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską (Privacy Shield).


8. Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Prawo dostępu do danych osobowych

Klient ma prawo do uzyskania od HP potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz szeregu informacji określonych w art. 15 ust. 1 i 2 RODO, jak też zestawu jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Klient, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od HP niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Jeżeli dane Klienta zostały udostępnione przez HP osobom trzecim, a dane te zostaną później sprostowane, powiadomimy o tym – w miarę możliwości – również te osoby trzecie.

Prawo do usunięcia danych

Klient ma prawo żądania od HP niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a HP ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 2. Klient, którego dane dotyczą, cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych i HP nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

 3. Klient, którego dane dotyczą, wniósł sprzeciw wobec przetwarzania przez HP jego danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów HP i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wobec przetwarzania przez HP jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;

 4. dane osobowe Klienta były przetwarzane niezgodnie z prawem;

 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu podlega HP;

 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Klient, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od HP ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. Klient kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający HP sprawdzić prawidłowość tych danych;

 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Klient sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 3. HP nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 4. Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania przez HP jego danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów HP – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie HP są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Klienta

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Klient ma prawo otrzymać od HP w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył HP, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Klienta lub jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient oraz

 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

Wykonując prawo do przenoszenia danych Klient, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez HP bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez HP jego danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów HP. HP nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe Klienta są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, jego danych osobowych HP nie będzie już przetwarzać do takich celów.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli Klient sądzi, że przetwarzanie dotyczących do danych osobowych narusza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, ma prawo, bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem, wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Organem nadzorczym jest niezależny organ publiczny ustanowiony przez dane państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialny za monitorowanie stosowania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

W Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli HP przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie jego zgody, Klient ma prawo w każdym czasie wycofać zgodę.